ACADEMIC COMMITTEEDirector
: J. R. Martin (University of Sydney)
Executive director: Wang Zhenhua (Shanghai Jiao Tong University)
Secretary: Wang Pin (Shanghai Jiao Tong University)

 

Members:
Chang Chenguang (Sun Yat-sen University)    
Lai Liangtao (Shanghai Jiao Tong University)    
Li Wenzhong (Beijing Foreign Studies University)    
Li Zhanzi (Nanjing International Studies University)    
Liu Xinghua (Shanghai Jiao Tong University)    
Ma Yulei (Shanghai Jiao Tong University)    
Miao Xingwei (Beijing Normal University)
Xu Yuchen (Chang'an University)
Yan Shiqing (Soochow University)
Yang Bingjun (Shanghai Jiao Tong University)